Zaznacz stronę
Search
Generic filters
Exact matches only

Nota prawna

Odpowiedzialność za zamieszczone informacje ponosi:
Bodo Möller Chemie GmbH
Senefelderstrasse 176
63069 Offenbach am Main
Germany
Phone: +49 (0)69 838326-0
E-Mail: info@bm-chemie.de

Wpisana do Rejestru handlowego przy sądzie rejonowym w : Offenbach nad Menem
Pod numerem: HRB 8782
Numer NIP: DE 111 617 612

Zarząd
Frank Haug (Chairman of the board), Korinna Möller-Boxberger, Jürgen Rietschle (Managing Director)

Wykonanie
as.webnet

Wyłączenie odpowiedzialności
Wszelkie informacje i objaśnienia zamieszczone na stronach internetowych nie są wiążące. Firma Bodo Möller Chemie GmbH nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność przedstawionych treści. Zamieszczone informacje nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, przyrzeczenia właściwości, ani nie mogą stanowić podstawy dla dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na drodze prawnej. Ewentualne błędy w treści zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu ich wystąpienia. Ze względu na nieznaczną zwłokę w aktualizacji stron internetowych, informacje na nich przedstawione mogą być nie zawsze aktualne. W celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących obecnego stanu wiedzy technicznej, szczegółów technologicznych oraz dostępności produktów prosimy o kontakt z naszą firmą. Linki zamieszczone na innych witrynach internetowych nie podlegają stałej kontroli. Tym samym Firma Bodo Möller Chemie GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przedstawiane w serwisach odsyłających do strony firmowej Bodo Möller Chemie GmbH.

Pobieranie danych i oprogramowania
Firma Bodo Möller Chemie GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy danych lub oprogramowania udostępnionego na jej stronach internetowych. Oferowane oprogramowanie sprawdzone zostało za pomocą programu antywirusowego. Zaleca się jednak, by pobierane treści poddać ponownej weryfikacji pod kątem obecności wirusów.

Prawa autorskie oraz inne specjalne prawa ochronne
Treść niniejszych stron internetowych chroniona jest prawem autorskim. Zezwala się na kopiowanie zawartych w nich informacji na jedno stanowisko komputerowe dla celów niekomercyjnych oraz do użytku osobistego. Pobieranie, powielanie, kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie lub wykorzystywanie grafiki, tekstów, znaków firmowych, zdjęć itp. w jakikolwiek inny sposób wymaga pisemnej zgody Bodo Möller Chemie GmbH. Wymienione nazwy produktów i firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe i marki. Nieuprawnione ich użycie prowadzić może do powstania roszczeń o zaniechanie lub roszczeń odszkodowawczych.

Ochrona danych osobowych oraz poufność danych
Nie można zagwarantować, że osoby nieuprawnione nie wejdą w posiadanie danych osobowych lub innych informacji podczas przekazywania ich naszej firmie.

Odpowiedzialność cywilna
Firma Bodo Möller Chemie GmbH nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, utratę danych, zysku, awarie systemu lub produkcji powstałe wskutek wykorzystania informacji przedstawionych na niniejszych stronach internetowych lub pobrania udostępnionych na nich danych. Powyższa regulacja dotycząca wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania, jeśli u podstaw szkody powstałej w wyniku wykorzystania informacji przedstawionych na niniejszych stronach internetowych lub pobrania udostępnionych na nich danych leży działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Stosunek prawny powstały pomiędzy osobą korzystającą z zawartości przedmiotowych stron internetowych oraz firmą Bodo Möller Chemie GmbH określają odpowiednie przepisy prawne Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów prawnych z osobami prawnymi, jakie wynikną z wykorzystania niniejszych stron internetowych, jest sąd właściwy dla siedziby firmy Bodo Möller Chemie GmbH w Offenbach nad Menem.

 

Znaki handlowe

Uwaga
Wszelkie informacje dotyczące właściwości chemicznych i fizycznych naszych produktów, a także doradztwo z zakresu techniki zastosowań w formie ustnej, pisemnej lub w wyniku przeprowadzonych prób, przekazywane są według naszej najlepszej wiedzy. Stanowią one jednak wyłącznie niewiążące wskazówki oraz zalecenia i nie zwalniają nabywcy z konieczności przeprowadzenia kontroli i prób we własnym zakresie, w celu ustalenia określonej przydatności produktu do przewidywanego zastosowania. Odpowiedzialność w związku z zastosowaniem oraz użyciem produktów spoczywa wyłącznie na nabywcy i winien on przy tym przestrzegać przepisów ustawowych i urzędowych przepisów oraz ewentualnych praw ochronnych osób trzecich. Dodatkowo zastosowanie mają nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wśród naszego asortymentu znajdują się produkty podlegające obowiązkowi oznakowania w zakresie właściwości niebezpiecznych, w myśl Ustawy o chemikaliach oraz Rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych. Informacje dotyczące oznakowania taki produktów przedstawiono w odnośnych kartach produktów lub kartach charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Ochrona danych
Firma Bodo Möller Chemie GmbH, pragnąc przyczynić się do wzrostu zaufania użytkowników korzystających z Internetu, podaje do publicznej wiadomości zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Objaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych
Zasadniczo użytkownik ma dostęp do wszystkich stron internetowych firmy Bodo Möller Chemie GmbH bez potrzeby podawania własnych danych osobowych. W przypadku konieczności podania nazwiska, adresu lub innych danych odwiedzający zostanie o tym poinformowany. Dane osobowe klientów wykorzystywane są przez firmę Bodo Möller Chemie GmbH w celu optymalnej organizacji i dostosowania usług serwisowych.
W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu firmie Bodo Möller Chemie GmbH danych osobowych poprzez Internet celem na przykład wymiany korespondencji lub realizacji zamówienia, przetwarzanie takich danych podlegać będzie surowym regulacjom federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).
Po odwiedzeniu stron internetowych Bodo Möller Chemie GmbH, firma uzyskuje dostęp do danych użytkowych, które zapisane zostają w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji (np. adres IP, data, godzina, odwiedzone strony). Bodo Möller Chemie GmbH poddaje te dane analizie w celu identyfikacji profilów użytkowników oraz przygotowania opracowań statystycznych. Na każdym etapie w/w działań zachowane są wysokie standardy bezpieczeństwa wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych w branży telekomunikacyjnej (TDDSG) oraz Rozporządzenia o ochronie danych osobowych dla przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej (TDSV). Pozyskane dane osobowe nie są wykorzystywane do celów prywatnych. Prawa do analiz statystycznych anonimowych rekordów danych pozostają zastrzeżone.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Republice Federalnej Niemiec uzyskać można pod adresem: www.bfd.bund.de

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych w ramach zamówienia usługodawcy stosuje się odpowiednie regulacje federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), pozostałe przepisy ustawowe oraz postanowienia umowne w myśl polityki prywatności firmy Bodo Möller Chemie GmbH. Pozyskane dane osobowe firma Bodo Möller Chemie GmbH przekaże w wymaganym zakresie uprawnionym do tego organom, o ile zostanie ona do tego zobowiązana na podstawie przepisów ustawy lub postanowienia sądowego.
Udostępnianie osobom trzecim pozyskanych przez firmę Bodo Möller Chemie GmbH danych osobowych w innych niż wyżej wymienione celach wymaga wyraźnej zgody zainteresowanych.

Bezpieczeństwo
Firma Bodo Möller Chemie GmbH przechowuje dane osobowe na specjalnie zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terenie Niemiec. Dostęp do nich posiada wyłącznie wąska grupa upoważnionych do tego przez firmę Bodo Möller Chemie GmbH osób, zajmujących się techniczną, handlową lub redakcyjną obsługą tych serwerów.

Prawo do odwołania
Użytkownik może zażądać od firmy Bodo Möller Chemie GmbH, by jego dane osobowe nie były wykorzystywane w celach dalszej korespondencji, a także by zostały usunięte. Powyższy zapis nie dotyczy danych niezbędnych przy realizacji zamówienia lub w przypadku czynności handlowych.
Należy pamiętać, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe świadczenie usług serwisu indywidualnego wykorzystującego dane klienta.

Obsługa plików ‚cookie’
Podczas przeglądania stron internetowych w trybie on-line gromadzone są informacje tekstowe, które zapisywane są następnie w specjalnym pliku pod nazwą cookie.txt w formacie ASCII na twardym dysku komputera użytkownika. Lokalizacja zapisu plików ‚cookie’ zależna jest od indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej. Dane w plikach ‚cookie’ to informacje przesyłane do serwera podczas kolejnego połączenia z Internetem. Pliki te, zapisane podczas wcześniejszego połączenia, odczytać można wyłącznie z poziomu serwera.
Strona internetowa firmy Bodo Möller Chemie GmbH wymaga obsługi plików ‚cookie’ wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla funkcji użytkownika lub podczas przeglądania stron. Pozyskane w ten sposób informacje nie są udostępniane osobom trzecim. Służą one tylko i wyłącznie dla wyżej wymienionych potrzeb.
Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki ‚cookie’ domyślnie. Funkcję tę można jednak w każdej chwili wyłączyć. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by powiadamiano go każdorazowo o przesłaniu pliku ‚cookie’.

Linki do innych stron internetowych
Strony internetowe firmy Bodo Möller Chemie GmbH mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Firma Bodo Möller Chemie GmbH nie ma żadnego wpływu na treść obcych witryn oraz na przestrzeganie przez ich właścicieli zapisów dotyczących ochrony danych.

Reklama
Strony internetowe firmy Bodo Möller Chemie GmbH nie zawierają zasadniczo żadnych miejsc reklamowych. Jeśli występują reklamy, dostarczane są one przez zewnętrzne serwery reklamowe (AdServer). Dane rejestrowane w związku z reklamą internetową (liczba wyświetleń banerów reklamowych, liczba kliknięć banerów reklamowych) służą wyłącznie analizie statystycznej oraz opracowywaniu raportów dla zleceniodawców. Nie wykorzystuje się przy tym żadnych danych osobowych. Podczas dostarczania reklamy może pojawić się konieczność obsługi plików ‚cookie’, nie leży to jednak w gestii firmy Bodo Möller Chemie GmbH.

Image sources

© Tatomm – Istockphoto.com

© Pogonici – Istockphoto.com

© amenic181  – Istockphoto.com

© seb_ra – Istockphoto.com

© francescoch – Istockphoto.com

© imaginima – Istockphoto.com

© beer5020 – Istockphoto.com

© rclassenlayouts – Istockphoto.com

© kadmy – Istockphoto.com

© stockcam – Istockphoto.com

© billyhoiler – Istockphoto.com

© agrobacter – Istockphoto.com

© golubovy – Istockphoto.com

© alvarez – Istockphoto.com

© Nordroden – Istockphoto.com

© Zhudifeng – Istockphoto.com

© Sanjeri – Istockphoto.com

© seb_ra – Istockphoto.com

© hiphotos35 – Istockphoto.com

© hxdyl – Istockphoto.com

© deepblue4you – Istockphoto.com

© zorazhuang – Istockphoto.com

© PPAMPicture – Istockphoto.com

© frankpeters – Istockphoto.com

© hxdyl – Istockphoto.com

© courtneyk – Istockphoto.com

© mbbirdy – Istockphoto.com

© Nomad Soul – fotolia.com

© photocrew – fotolia.com

© DedMityay – fotolia.com

© carloscastilla – fotolia.com

© pixelfreund – fotolia.com

© patpitchaya – fotolia.com

© Rain – fotolia.com

© tschumi97 – fotolia.com

© kreativ1 – fotolia.com

© apfelweile – fotolia.com

© Shutter81 – fotolia.com

© digitalstock – stock.adobe.com

© Rafael Kroetz – rafaelkroetz.de

© Ulrich Schepp – fotografie-schepp.de

© Elkem – elkem.com

© Huntsman – huntsman.com

Data protection
, Owner: (Registered business address: Germany), processes personal data only to the extent strictly necessary for the operation of this website. All details in the privacy policy.
, Owner: (Registered business address: Germany), processes personal data only to the extent strictly necessary for the operation of this website. All details in the privacy policy.